WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 26 czerwca 2017 r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 26 czerwca 2017 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Ewentualne sprawy do Rady Nadzorczej + zapytania.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmian do planu gospodarczego Osiedla Zwycięstwa na rok 2017.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

5. Przyjęcie protokołu  nr  6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku.

6. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z maja 2017 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione

9. Terminarz na lipiec  2017 roku.

10.Zakończenie obrad. 

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 7  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 8 uchwał  w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: zmiany planu gospodarczego OZ na rok 2017,

- 1 uchwała w sprawie: zmiany kwoty kosztu jednej sztuki balkonu w budynku niskim,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ 11 „F”,

- 1 uchwała w sprawie: utrzymania obniżonej miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego – na OZ 5LMN w części M,

- 1 uchwała w sprawie: najmu pow. użytkowej zlokalizowanej na parterze nowo budowanego na OZ paw. nr 125,

- 1 uchwała w sprawie: najmu pow. użytkowej zlokalizowanej na pierwszym piętrze nowo budowanego na OZ paw. nr 125,

- 1 uchwała w sprawie: ustalenia nowej stawki za najem lokalu użytk.  na OZ w paw. nr 110.

Do Rady Osiedla skierowane były dwa pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwawystosowała cztery pisma będące odpowiedziami na pisemne wnioski złożone do Rady Osiedla Zwycięstwa. Nadto ROZ zaakceptowała treść odpowiedzi na wnioski złożone w dniu 24 maja 2017 roku tj. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

 

1 - nocnych hałasów emitowanych przez jedną z mieszkanek budynku nr 14,

2 - aktualnego statusu realizacji montażu wybiegu dla psów,

3 - konieczności przycięcia gałęzi lub całkowitego wycięcia brzozy rosnącej od balkonowej strony budynku nr 2 na wysokości klatki „I”.

 

Nadto ustalono również listę Radnych zgłaszających swoją „gotowość” do pełnienia comiesięcznych dyżurów -  na okres od lipca do grudnia 2017 roku.  

 

Zakończenie obrad.

                                                           

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Godziny przyjęć w miesiącach lipiec i sierpień 2017r.

Godziny przyjęć w miesiącach:

LIPIEC – SIERPIEŃ

ADMINISTRACJE OSIEDLI,

ADMINISTRACJA OGÓLNA – Zarząd PSM "Winogrady" w tym:

DZIAŁ FINANSOWY
SEKCJA MIESZKANIOWA
DZIAŁ OPŁAT I ROZLICZANIA MEDIÓW

SEKCJA  WINDYKACJI

  poniedziałki       900 - 1700

wt.,śr.,czw.,pt.   900 – 1430

 

Za utrudnienia przepraszamy

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 16.12.2013r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 16 grudnia 2013 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.
3. Przyjęcie protokołu ROZ z dnia 25 listopada 2014 roku. 
4. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca listopada 2013 roku..
5. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.
6. Sprawy wniesione.
7. Ustalenie dyżurów radnych na okres od stycznia do czerwca 2014 roku.
8. Ustalenie terminarza na miesiąc styczeń 2014 roku.
9. Zakończenie obrad.

  Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  11    głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
2 uchwały w sprawach; - likwidacji środków trwałych oraz wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała dwa pisma, będące odpowiedzią na wnioski złożone przez mieszkańców osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych członek Rady Nadzorczej przekazał obecnym na posiedzeniu ROZ informacje dotyczące propozycji zmian do aktualnie obowiązujących zapisów
w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.

Zakończenie obrad.                                                      

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA NAJEM PWIERZCHNI UżYTKOWYCH

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "WINOGRADY" w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B, 61-686 Poznań, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej na parterze nowo budowanego budynku handlowo-usługowego wraz z miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej na os. Zwycięstwa 125 w Poznaniu.  

Inwestorem ww. przedsięwzięcia realizowanego na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją pozwolenia na budowę jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu.

I. Zakres i przedmiot przetargu obejmuje złożenie oferty na:

-  najem ok. 972 m ² powierzchni handlowo-usługowej na parterze nowo budowanego pawilonu nr 125 na os. Zwycięstwa wraz z podaniem przez oferenta proponowanej miesięcznej stawki czynszu najmu netto ww. powierzchni.

Inwestor dopuszcza również podział i wynajem ww. powierzchni niezależnym oferentom na odrębne lokale użytkowe - maksymalnie 3 lokale o  powierzchniach:

                  - lokal nr 1 o powierzchni ok. 133 m²

                  - lokal nr 2 o powierzchni ok. 640 m²

                  - lokal nr 3 o powierzchni ok. 199 m².

            Złożenie oferty na całość powierzchni handlowo-usługowej lub na poszczególny lokal wiąże się z najmem miejsc postojowych w hali garażowej i tak dla:

                - całej powierzchni – 39 miejsc postojowych,

            lub dla

                - lokalu nr 1 - 4 miejsca postojowe

                - lokalu nr 2 - 29 miejsc postojowych

                - lokalu nr 3 -   6 miejsc postojowych,

            za cenę podaną w Szczegółowych Warunkach Przetargowych.

 II. Najemca zobowiązany będzie:        

a/ wpłacić, na wskazane przez PSM „Winogrady” w Poznaniu konto bankowe, zwrotne zabezpieczenie wykonania i czasu trwania umowy najmu, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Przetargowych,     

b/ wykonać staraniem własnym i na koszt własny adaptację lokalu do potrzeb indywidualnych najemcy, a także złożyć informację, co do rodzaju działalności, jaką będzie prowadził w lokalu,   

c/ opracować kompletną dokumentację powykonawczą i uzyskać zastrzeżone prawem decyzje i pozwolenia niezbędne do prowadzenia w lokalu określonej przez Najemcę działalności handlowej/usługowej.

II. Planowane dane techniczne całości inwestycji:

- powierzchnia działek ok. 4100 m²

- powierzchnia zabudowy ok. 1280 m²

- długość budynku ok. 77 m

- szerokość budynku ok. 17 m

- wysokość budynku ok. 12 m

- powierzchnia kondygnacji:

      - parter  ok. 1133 m²

      - piętro  ok. 1076 m²

      - podziemna hala garażowa ok. 1360 m², ( ilość miejsc postojowych 53 szt.)

-  ilość miejsc postojowych na powierzchni terenu 23 szt.

- media: niezależne zasilanie energetyczne dla każdego lokalu, instalacje wod-kan i CO, telefon, Internet.

III. O wyborze oferty decydować będzie:

1/ wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego zaproponowana przez oferenta, przy czym najniższa wymagana stawka wynosić będzie 36, 00 zł netto ( bez VAT) (słownie: trzydzieści sześć złotych netto) za 1 m² pow. lokalu.

2/ złożenie wraz z ofertą pisemnego zobowiązania do wpłaty zwrotnego zabezpieczenia wykonania i czasu trwania umowy najmu, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Przetargowych.

IV. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Administracja Osiedla Zwycięstwa paw. 116 A

- p. Małgorzata Żbikowska                 tel. 61- 63 03-292

- p. Marek Gąsiorowski                      tel. 61- 63 03-282

IV. Oferta, z dopiskiem: "Przetarg na najem powierzchni handlowo-usługowej i miejsc postojowych w pawilonie nr 125 na os. Zwycięstwa w Poznaniu" powinna być zabezpieczona i złożona do dnia: 25 czerwca 2014 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zarządu PSM "Winogrady" w Poznaniu, 61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125 B lub nadesłana pocztą, w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa powyżej.

Wadium winno wpłynąć na konto Spółdzielni w ING BANK ŚLĄSKI SA o nr 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679 najpóźniej do dnia 24 czerwca 2014 roku, do godziny 12.00.

W przetargu nie będą brały udziału:

      - oferty, które wpłyną do Spółdzielni po godz. 12-tej w dniu 25 czerwca 2014r.

      - brak wpływu wadium na wskazane konto Spółdzielni do dnia 24 czerwca 2014r. godz. 12.00.

VI. Ofertę należy sporządzić po zapoznaniu się z:

a)      Projektem budowlanym wykonawczym budynku handlowo-usługowego nr 125 z garażem podziemnym, pylonu reklamowego, dojść, dojazdów, miejsc postojowych zewnętrznych, małej architektury na terenie Osiedla Zwycięstwa (od strony ul. Połabskiej) w Poznaniu.

            2) Szczegółowymi Warunkami Przetargowymi.

            3) Wzorem oferty.

            4) Istotnymi postanowieniami umownymi.

Komisyjne otwarcie ofert w obecności oferentów odbędzie się: w siedzibie Zarządu PSM  „Winogrady" w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B (sala konferencyjna) dnia 25 czerwca 2014 r. o godz.13.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 25 listopada 2013

Tematy omawiane na posiedzeniu:                                   

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 25 listopada 2013 roku.

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Przedstawienie przez Kierownika Domu Kultury – panią Annę Urbaniak koncepcji

    działalności ODK „Wiktoria” w nowej jego siedzibie.

3. Dyskusja nt. propozycji złożonej przez Dyskont „Czerwona Torebka”.

4.Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KR, KGZ, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.

5. Przyjęcie protokołu ROZ nr 6/11/2013 z dnia 28 października 2013 roku.

6. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca października 2013 roku.

7. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2013 roku.

10. Zakończenie obrad.     

                                                       

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła porządek obrad  -  11    głosami „za”.

Ad. 2 - Przedstawienie przez Kierownika Domu Kultury – panią Annę Urbaniak  koncepcji działalności ODK „Wiktoria” w nowej jego siedzibie.

Na wstępnie omawiania tematyki zawartej w niniejszym punkcie – Kierownik ODK – pani A. Urbaniak przedstawiła obecnym na posiedzeniu ROZ propozycje zajęć, które możnaby uruchomić w nowej siedzibie Domu Kultury. Radni odnosząc się do powyższego stwierdzili, że propozycje przedstawione, jako przyszłościowe stwarzają dobry klimat dla spotkań
z seniorami. Powyższe działałoby na zasadzie – młodzież organizuje zajęcia a seniorzy stanowią widownię ich dokonań.

Z opinii Przewodniczącego Rady Osiedla – pana Rutkowskiego wynika, że zajęcia i ich klimat tworzą przede wszystkim ludzie, a od zaangażowania pasjonatów zależy jakość zajęć oraz czy znajdą one zainteresowanie wśród odbiorców. Natomiast rolą radnych jest to, aby znając osoby oddane swojej pasji przekazać im propozycję dalszego rozwoju oraz kontynuacji pasji w ramach działalności na rzecz Domu Kultury „Wiktoria”.

Z posiadanej przez radnych wiedzy oraz wniosków z prowadzonej dyskusji wynika, że zakończenie budowy nowej siedziby ODK nastąpi dopiero w roku 2015, dlatego wszelkie ustalenia dotyczące pracy oraz organizowanych tam zajęć zapadną dopiero na przestrzeni przyszłego tj. 2014  roku.   

Ad. 3Dyskusja nt. propozycji złożonej przez Dyskont „Czerwona Torebka”.

Przewodniczący Rady Osiedla pan Sławomir Rutkowski poinformował radnych, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Handlu i Usług, Porządku i Czystości obecnymi byli Przedstawiciele dyskontu „Czerwona Torebka”, którzy w Zarządzie Spółdzielni złożyli ofertę najmu powierzchni użytkowej, jaką w swoich zasobach dysponuje Osiedle Zwycięstwa.
Z przekazanej przez Przewodniczącego Rady Osiedla wiedzy wynika, że początkową formą działalności ww. dyskontu było uruchamianie małych galerii handlowych. Jednak w miarę upływu czasu niniejsza forma została przekształcona na działalność w formie„dyskontu spożywczego”. Podkreślił, iż ważnym faktem jest pozycja dyskontu na rynku, który od pewnego czasu jest notowany również na giełdzie.

Jeden z radnych obecnych na posiedzeniu ROZ stwierdził, że ważnym jest rodzaj oferty, jaki przedstawia Dyskont tzn. nie tylko na artykuły spożywcze, które stanowią jej 50 %, ale również artykuły przemysłowe w udziale równym pozostałym 50 procentom. Pod tym drugim określeniem kryją się końców serii produktów dobrych marek, które w ofercie dyskontu będą tylko jeden raz, a ich dostępność w innych marketach jest praktycznie zerową.

Po wyczerpaniu tematu Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwałę akceptującą wynajem powierzchni użytkowej dla dyskontu „Czerwona Torebka”.

Ad. 4. Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:  KR, KGZ, KHiU,PiCz,  KWZCz i KK-S

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

Uchwały dotyczyły kolejno:

 

- wyrażenia zgody na zakup gruntów o powierzchni ok. 900m2 obejmujących działki leżące  na terenie OZ,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego – 3 uchwały,

- wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych,

- wyrażenia zgody na przydzielenie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

- wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe w okolicy pawilonu nr 110,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

- wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę powierzchni,

- wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego,

- wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy na pawilonie nr 110,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania odsetek – 2 uchwały,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od dochodzenia i spisania w koszty operacyjne Osiedla kwoty zadłużenia z tytułu dzierżawy terenu.

Ad. 5  - Przyjęcie protokołu ROZ nr 6/11/2013 z dnia 28 października 2013 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół numer 6/11/2013 z dnia  28 października  2013 roku   -  10 głosami „za”.

Ad. 6 - Informacja sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa o realizacji wniosków i uchwał z   dnia 28 października   2013 roku.  

Sekretarz Rady Osiedla pan Maciej Dudniczek przedstawił analizę realizacji wniosków
i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu październiku 2013 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została przez członków ROZ zaakceptowana.

Ad. 7Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 7 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 7 pism

 Ad. 8 -  Sprawy wniesione.

Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

Ad. 9  - Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2013 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc grudzień 2013 roku.

Ad. 10  -  Zakończenie obrad                                            

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla, pan Józef Kościółek zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.