WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Osiedla PSM WINOGRADY

Witamy na Osiedlach  PSM WINOGRADY 


Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 26 czerwca 2017 r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 26 czerwca 2017 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Ewentualne sprawy do Rady Nadzorczej + zapytania.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmian do planu gospodarczego Osiedla Zwycięstwa na rok 2017.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

5. Przyjęcie protokołu  nr  6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku.

6. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z maja 2017 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione

9. Terminarz na lipiec  2017 roku.

10.Zakończenie obrad. 

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 7  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 8 uchwał  w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: zmiany planu gospodarczego OZ na rok 2017,

- 1 uchwała w sprawie: zmiany kwoty kosztu jednej sztuki balkonu w budynku niskim,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ 11 „F”,

- 1 uchwała w sprawie: utrzymania obniżonej miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego – na OZ 5LMN w części M,

- 1 uchwała w sprawie: najmu pow. użytkowej zlokalizowanej na parterze nowo budowanego na OZ paw. nr 125,

- 1 uchwała w sprawie: najmu pow. użytkowej zlokalizowanej na pierwszym piętrze nowo budowanego na OZ paw. nr 125,

- 1 uchwała w sprawie: ustalenia nowej stawki za najem lokalu użytk.  na OZ w paw. nr 110.

Do Rady Osiedla skierowane były dwa pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwawystosowała cztery pisma będące odpowiedziami na pisemne wnioski złożone do Rady Osiedla Zwycięstwa. Nadto ROZ zaakceptowała treść odpowiedzi na wnioski złożone w dniu 24 maja 2017 roku tj. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

 

1 - nocnych hałasów emitowanych przez jedną z mieszkanek budynku nr 14,

2 - aktualnego statusu realizacji montażu wybiegu dla psów,

3 - konieczności przycięcia gałęzi lub całkowitego wycięcia brzozy rosnącej od balkonowej strony budynku nr 2 na wysokości klatki „I”.

 

Nadto ustalono również listę Radnych zgłaszających swoją „gotowość” do pełnienia comiesięcznych dyżurów -  na okres od lipca do grudnia 2017 roku.  

 

Zakończenie obrad.

                                                           

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA NAJEM PWIERZCHNI UżYTKOWYCH

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "WINOGRADY" w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B, 61-686 Poznań, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej na parterze nowo budowanego budynku handlowo-usługowego wraz z miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej na os. Zwycięstwa 125 w Poznaniu.  

Inwestorem ww. przedsięwzięcia realizowanego na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją pozwolenia na budowę jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu.

I. Zakres i przedmiot przetargu obejmuje złożenie oferty na:

-  najem ok. 972 m ² powierzchni handlowo-usługowej na parterze nowo budowanego pawilonu nr 125 na os. Zwycięstwa wraz z podaniem przez oferenta proponowanej miesięcznej stawki czynszu najmu netto ww. powierzchni.

Inwestor dopuszcza również podział i wynajem ww. powierzchni niezależnym oferentom na odrębne lokale użytkowe - maksymalnie 3 lokale o  powierzchniach:

                  - lokal nr 1 o powierzchni ok. 133 m²

                  - lokal nr 2 o powierzchni ok. 640 m²

                  - lokal nr 3 o powierzchni ok. 199 m².

            Złożenie oferty na całość powierzchni handlowo-usługowej lub na poszczególny lokal wiąże się z najmem miejsc postojowych w hali garażowej i tak dla:

                - całej powierzchni – 39 miejsc postojowych,

            lub dla

                - lokalu nr 1 - 4 miejsca postojowe

                - lokalu nr 2 - 29 miejsc postojowych

                - lokalu nr 3 -   6 miejsc postojowych,

            za cenę podaną w Szczegółowych Warunkach Przetargowych.

 II. Najemca zobowiązany będzie:        

a/ wpłacić, na wskazane przez PSM „Winogrady” w Poznaniu konto bankowe, zwrotne zabezpieczenie wykonania i czasu trwania umowy najmu, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Przetargowych,     

b/ wykonać staraniem własnym i na koszt własny adaptację lokalu do potrzeb indywidualnych najemcy, a także złożyć informację, co do rodzaju działalności, jaką będzie prowadził w lokalu,   

c/ opracować kompletną dokumentację powykonawczą i uzyskać zastrzeżone prawem decyzje i pozwolenia niezbędne do prowadzenia w lokalu określonej przez Najemcę działalności handlowej/usługowej.

II. Planowane dane techniczne całości inwestycji:

- powierzchnia działek ok. 4100 m²

- powierzchnia zabudowy ok. 1280 m²

- długość budynku ok. 77 m

- szerokość budynku ok. 17 m

- wysokość budynku ok. 12 m

- powierzchnia kondygnacji:

      - parter  ok. 1133 m²

      - piętro  ok. 1076 m²

      - podziemna hala garażowa ok. 1360 m², ( ilość miejsc postojowych 53 szt.)

-  ilość miejsc postojowych na powierzchni terenu 23 szt.

- media: niezależne zasilanie energetyczne dla każdego lokalu, instalacje wod-kan i CO, telefon, Internet.

III. O wyborze oferty decydować będzie:

1/ wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego zaproponowana przez oferenta, przy czym najniższa wymagana stawka wynosić będzie 36, 00 zł netto ( bez VAT) (słownie: trzydzieści sześć złotych netto) za 1 m² pow. lokalu.

2/ złożenie wraz z ofertą pisemnego zobowiązania do wpłaty zwrotnego zabezpieczenia wykonania i czasu trwania umowy najmu, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Przetargowych.

IV. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Administracja Osiedla Zwycięstwa paw. 116 A

- p. Małgorzata Żbikowska                 tel. 61- 63 03-292

- p. Marek Gąsiorowski                      tel. 61- 63 03-282

IV. Oferta, z dopiskiem: "Przetarg na najem powierzchni handlowo-usługowej i miejsc postojowych w pawilonie nr 125 na os. Zwycięstwa w Poznaniu" powinna być zabezpieczona i złożona do dnia: 25 czerwca 2014 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zarządu PSM "Winogrady" w Poznaniu, 61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125 B lub nadesłana pocztą, w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa powyżej.

Wadium winno wpłynąć na konto Spółdzielni w ING BANK ŚLĄSKI SA o nr 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679 najpóźniej do dnia 24 czerwca 2014 roku, do godziny 12.00.

W przetargu nie będą brały udziału:

      - oferty, które wpłyną do Spółdzielni po godz. 12-tej w dniu 25 czerwca 2014r.

      - brak wpływu wadium na wskazane konto Spółdzielni do dnia 24 czerwca 2014r. godz. 12.00.

VI. Ofertę należy sporządzić po zapoznaniu się z:

a)      Projektem budowlanym wykonawczym budynku handlowo-usługowego nr 125 z garażem podziemnym, pylonu reklamowego, dojść, dojazdów, miejsc postojowych zewnętrznych, małej architektury na terenie Osiedla Zwycięstwa (od strony ul. Połabskiej) w Poznaniu.

            2) Szczegółowymi Warunkami Przetargowymi.

            3) Wzorem oferty.

            4) Istotnymi postanowieniami umownymi.

Komisyjne otwarcie ofert w obecności oferentów odbędzie się: w siedzibie Zarządu PSM  „Winogrady" w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B (sala konferencyjna) dnia 25 czerwca 2014 r. o godz.13.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny przyjęć w miesiącach lipiec i sierpień 2017r.

Godziny przyjęć w miesiącach:

LIPIEC – SIERPIEŃ

ADMINISTRACJE OSIEDLI,

ADMINISTRACJA OGÓLNA – Zarząd PSM "Winogrady" w tym:

DZIAŁ FINANSOWY
SEKCJA MIESZKANIOWA
DZIAŁ OPŁAT I ROZLICZANIA MEDIÓW

SEKCJA  WINDYKACJI

  poniedziałki       900 - 1700

wt.,śr.,czw.,pt.   900 – 1430

 

Za utrudnienia przepraszamy

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 16.12.2013r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 16 grudnia 2013 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.
3. Przyjęcie protokołu ROZ z dnia 25 listopada 2014 roku. 
4. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca listopada 2013 roku..
5. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.
6. Sprawy wniesione.
7. Ustalenie dyżurów radnych na okres od stycznia do czerwca 2014 roku.
8. Ustalenie terminarza na miesiąc styczeń 2014 roku.
9. Zakończenie obrad.

  Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  11    głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
2 uchwały w sprawach; - likwidacji środków trwałych oraz wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała dwa pisma, będące odpowiedzią na wnioski złożone przez mieszkańców osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych członek Rady Nadzorczej przekazał obecnym na posiedzeniu ROZ informacje dotyczące propozycji zmian do aktualnie obowiązujących zapisów
w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.

Zakończenie obrad.                                                      

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.