WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 26.06.2017r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 26 czerwca 2017 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Ewentualne sprawy do Rady Nadzorczej + zapytania.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmian do planu gospodarczego Osiedla Zwycięstwa na 2017r.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

5. Przyjęcie protokołu  nr  6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku.

6. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z maja 2017 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione

9. Terminarz na lipiec  2017 roku.

10. Zakończenie obrad. 

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 7  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 8 uchwał  w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: zmiany planu gospodarczego OZ na rok 2017,

- 1 uchwała w sprawie: zmiany kwoty kosztu jednej sztuki balkonu w budynku niskim,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ 11 „F”,

- 1 uchwała w sprawie: utrzymania obniżonej miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego – na OZ 5LMN w części M,

- 1 uchwała w sprawie: najmu pow. użytkowej zlokalizowanej na parterze nowo budowanego

     na  OZ paw. nr 125,

- 1 uchwała w sprawie: najmu pow. użytkowej zlokalizowanej na pierwszym piętrze

   nowobudowanego na OZ paw. nr 125,

- 1 uchwała w sprawie: ustalenia nowej stawki za najem lokalu użytk.  na OZ w paw. nr 110.

Do Rady Osiedla skierowane były dwa pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwawystosowała cztery pisma będące odpowiedziami na pisemne wnioski złożone do Rady Osiedla Zwycięstwa. Nadto ROZ zaakceptowała treść odpowiedzi na wnioski złożone w dniu 24 maja 2017 roku tj. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

1) nocnych hałasów emitowanych przez jedną z mieszkanek budynku nr 14,

2) aktualnego statusu realizacji montażu wybiegu dla psów,

3) konieczności przycięcia gałęzi lub całkowitego wycięcia brzozy rosnącej od balkonowej

    strony budynku nr 2 na wysokości klatki „I”.

Ustalono również listę Radnych zgłaszających swoją „gotowość” do pełnienia comiesięcznych dyżurów -  na okres od lipca do grudnia 2017 roku.  

Zakończenie obrad.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Roczne odczyty co,cw,zw - sierpień/wrzesień 2017

 ROCZNE ODCZYTY CO, CW, ZW 

Uprzejmie informujemy o terminach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą się:

    TERMINY ODCZYTÓW

SIERPIEŃ 2017

 os. Zwycięstwa 17 - 24 i 25 sierpnia 2017r.

 os. Zwycięstwa 18 - 28 sierpnia 2017r.

WRZESIEŃ 2017

os. Zwycięstwa 25 - 20 i 21 września 2017r.

 os. Zwycięstwa 5 LMN - 25, 26 i 27 września 2017r.

 

 

    O szczegółowym przedziale godzinowym ww. odczytu powiadami lokatorów inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

  Jednoczesnie informujemy, że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

Powyższych odczytów dokonuje firma rozliczeniowa Energosystem Sp. z o.o. ul. Nieszawska 10 w Poznaniu, tel: 61 651 44 00

 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.