WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 28.02.2018r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 28 lutego 2018 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 1. Informacje i sprawy kierowane do Rady Nadzorczej.

3. Omówienie wniosków KK-S,PiCz - zaproszenie Kierownika ODK „Wiktoria” - w celu omówienia propozycji programu działania Domu Kultury.

3. Informacje i sprawy do i od Rady Nadzorczej.

4. Podjecie uchwały w sprawie: wniesienia uwag do propozycji zapisów Uchwały Krajobrazowej Rady Miasta Poznania.

5. Podjecie decyzji o przekazaniu Radzie Nadzorczej propozycji zapisów do Ordynacji Wyborczej PSM „Winogrady” w Poznaniu.

6. Informacja Kierowniczki ADM OZ w sprawie: ankiety dot. wybudowania parkingu  na terenie leżącym pomiędzy budynkami nr 15 i 16.

7. Przyjęcie wniosków poszczególnych Komisji: KGZ, KHiU, KWZCz i KR.

8. Przyjecie protokołu ROZ nr 1/2018 z dnia 29.01.2018 roku.

9. Realizacja wniosków i uchwał ze stycznia 2018 roku.

10. Korespondencja skierowana do ROZ.

11. Sprawy wniesione.

12. Terminarz na marzec 2018 roku.

13. Zakończenie obrad.                                         

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 10  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
8 uchwał  w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: zaopiniowania i wniesienia uwag do projektu Uchwały Krajobrazowej Miasta Poznania,

- 1 uchwała w sprawie:  ankiety dot. wykonania ok. 40 m. p. na terenie położonym między bud. nr 15 i 16 na Osiedlu Zwycięstwa,

- 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

- 1 uchwała w sprawie: przedłużenia zgody na handel,

- 1  uchwała w sprawie: dzierżawy terenu w celu montażu „Paczkomatu”,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego  na os. Zwycięstwa 5 LMN w części 5 N,

- 1 uchwała w sprawie:wysokości stawek za dzierżawę gruntu pod sprzedaż owoców sezonowych,

- 1 uchwała w sprawie: zgody na handel na tymczasowym targowisku.

Do Rady Osiedla skierowane były 4 pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała sześć pism stanowiących odpowiedzi na złożone wnioski lub pisma oraz 2 zaproszenia na marcowe posiedzenia komisji Rady Osiedla.

W sprawach wniesionych Radni poruszyli  m.in. sprawy:

1/ - kwestię zanieczyszczania powietrza przez koczujących w pobliżu Osiedla Zwycięstwa Romów spalających różne przedmioty i poczynienia w tej sprawie kroków zmierzających do ukrócenia tegoż procederu                                                                   

 2/ - sprawę  modernizacji boiska sportowego funkcjonującego w parku za Kościołem.

 Zakończenie obrad.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.