WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji pawilonów nr 128 i 137 na terenie os. Przyjaźni w Poznaniu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na terenie Osiedla Przyjaźni, polegających na:

Termomodernizacji pawilonów handlowo-usługowych nr 128 i 137 wraz z pracami towarzyszącymi

Podstawowe zakresy robót (łącznie dla obu pawilonów):
- docieplenie powierzchni ścian i połaci dachów: 876,4 m2,
- częściowa wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej: 6 szt.(17,8 m2).

Proponowany termin wykonania robót:  30 września 2018 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań do dnia 01 marca 2018 r. godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Administracji Osiedla Przyjaźni (I p.), Osiedle Przyjaźni paw. 142, 61-686 Poznań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Administracji Osiedla Przyjaźni, pawilon 142 (I p.), pok. 1 (tel. 61 6303-259).

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.


 

Przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Ugory w Poznaniu

 


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B, 61-686 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym i parkingami wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu, budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku, budowę nawierzchni drogowej w pasie drogowym ulicy Ugory, budowę przyłącza kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej SN, przy ul. Ugory 63 w Poznaniu, zgodnie z zatwierdzonymi projektami i pozwoleniami na budowę, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Proponowany termin wykonania robót wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie: 31.05.2019 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 05.03.2018 r. do godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2018 r. o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Zarządu Spółdzielni, Os. Przyjaźni 125 B, II piętro, p.222.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000 zł przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski nr 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679 do dnia 05.03.2018 r. do godz. 1100.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłosić się do Działu Technicznego w siedzibie Zarządu os. Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań, p.123, tel. 61 63-03-248 lub 61 63-03-251.

Ewentualne zapytania i uwagi dotyczące dokumentacji projektowej należy wnieść do dnia 26.02.2018 r. Uwagi wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.


 

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.